Toiletwaterlozing aangepakt


Pagina uit het logboek van Uisge Beatha

  • 3 min.
  • jul 17, 2024
  • General
  • Binnenboord
  • Onderhoud
  • Peter Paternotte
Toiletwaterlozing aangepakt | Nvvt, Vuilwater, Toilet, Vuilwaterlozing, Onderwatertoilet,

Toiletwaterlozing aangepakt

 geplaatst
  • feb 27, 2019

Artikel uit de Toerzeilen (feb. '19) over de stand van zaken rondom het lozen van toiletwater op het op oppervlaktewater.

Deel op  


Toiletwaterlozing aangepakt

Onderstaand artikel met toestemming van de NVvT overgenomen.

Toiletwaterlozing aangepakt

Toerzeilen, februari 2019 door Peter Paternotte

"Sinds 2009 is het voor de recreatievaart verboden toiletwater te lozen op de binnenwateren. Vuilwatertanks en afzuigstations in jachthavens zouden soelaas moeten bieden om buitenboordtoiletten te kunnen blijven gebruiken. Subsidieregelingen werden ingezet en nieuwe jachten werden en worden voorzien van vuilwatertanks. Voor bestaande jachten kwam er een scala aan inbouwproducten op de markt. Ook droog- en chemische toiletten kwamen weer meer in de aandacht.

De realiteit van vandaag is echter dat het verbod niet of maar beperkt wordt nageleefd – om welke reden dan ook – en dat verontreiniging van zwemwater nog steeds voorkomt, zelfs in ernstige mate. Op de Friese meren zijn b.v. stevige voorlichtingscampagnes gevoerd omdat het op sommige drukke overnachtingsplekken (Marrekrite) letterlijk ‘de spuigaten uitliep’.

Dat een dergelijk lozingsverbod niet is opgelegd aan de beroepsvaart heeft van het begin af aan tot onbegrip (en wellicht ook enige onwil) geleid bij recreatievaarders.

De overheid wil echter verder en neemt geen genoegen met een status quo waarbij ook slechts zeer incidenteel beboet kan worden vanwege de kosten van actieve handhaving. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, heeft in een recente (19-11-2018) brief aan de 2e Kamer aangekondigd dat er een wijziging van de ‘Regeling lozen buiteninrichtingen’ wordt voorbereid. Het gevolg daarvan zal zijn dat enerzijds lozing van aan boord gezuiverd toiletwater wordt toegestaan (nu ook verboden) en anderzijds dat er een verplichte verzegeling van buitenboordafsluiters komt waardoor illegale lozing onmogelijk wordt gemaakt (de puts blijft uiteraard buiten beschouwing maar kan ook als niet-afsluitbaar illegaal loosmiddel worden gezien.......). De bedoeling is blijkens de brief dit in april 2019 te regelen, dus nog voor aanvang van het watersportseizoen.

Jabsco toilet, Uisge Beatha, Zeilen, Watersport
Jabsco toilet
(klik voor grote foto)

De praktische uitvoerbaarheid roept vele vraagtekens op maar het lijkt er op dat het menens is. Onlangs is in de 2e Kamer ook nog een motie aangenomen die ‘de regering verzoekt de verzegeling van vuilwatertanken (!) in de daartoe strekkende regelgeving te verankeren’. In de motie wordt gerefereerd aan de situatie in de Verenigde Staten waarbij verzegeling van buitenboordafsluiters kennelijk succesvol is gebleken. In de VS bestaan nog wel meer forse maatregelen zoals verplichte kleurpillen in het toiletsysteem en controles met helikopters op plaatsen met grote concentraties jachten. De boetes bij overtreding zijn ook niet mis.

Wie echter de US-regelgeving bestudeert ziet dat het niet gaat om het door de overheid verzegelen van afsluiters maar om het verplicht zijn - als je in vaarwater bent waar niet (ongezuiverd) geloosd mag worden – van het kunnen borgen van de buitenboordafsluiter in de gesloten stand (middels een hangslot, afnemen van de handel of door een grote tie-rap die doorgeknipt moet worden om de afsluiter te kunnen openen). Ongezuiverd lozen mag vanaf drie zeemijl buitengaats, daarbinnen moet de afsluiter dus geborgd zijn en daar wordt op gecontroleerd. Uit diverse publicaties op dit gebied (en wetgeving!) blijkt wel dat er in de US veel meer aandacht is voor dit onderwerp en dat het morele appel op de watersport van een andere orde is dan hier.

Het is te hopen dat er nog gelegenheid is om in overleg tussen belangenbehartigers van de recreatievaart en overheid tot praktische en reële afspraken te komen over de invoering van dergelijke maatregelen in ons land. Vuilwaterzuiveringsinstallaties voor kleinere jachten zijn er b.v. nog niet of nauwelijks en de kosten van aanschaf en inbouw zullen er ook niet om liegen. Ook is het te hopen dat het draagvlak voor naleving van het verbod wordt versterkt door goede en gerichte voorlichtingscampagnes en ook door aan te geven hoe andere vaarwatergebruikers gaan worden aangepakt. Op zich is er ongetwijfeld begrip voor het streven naar schoon zwem- en vaarwater; watersporters hebben daar ook zelf belang bij. Begrip voor (selectieve) generieke maatregelen, die in feite deels het doel voorbij schieten is echter niet vanzelfsprekend. Overigens zal er ook het nodige gedaan moeten worden aan de infrastructuur. Als vuilwatertanks serieus gebruikt gaan worden is er op piekmomenten naar alle waarschijnlijkheid te weinig capaciteit in jachthavens (in het hoogseizoen) om wachttijden op een acceptabel niveau te houden. Wellicht – zo lang we nog met fossiele brandstoffen varen – kunnen tankstations hier ook een rol bij spelen. Wordt vervolgd!"

Enkele links naar lezenswaardige pagina's:


Gerelateerde artikelen

Vanuit Burnham on Crouch naar Ramsgate Crossing Thames Estuary

Vanuit Burnham on Crouch naar Ramsgate Crossing Thames Estuary

Het is ook in deze haven gelukt om weer een klus aan de boot te hebben, omkleed met een leuk......

Lees verder
Met moeite weg uit Southwold richting Burnham on Crouch

Met moeite weg uit Southwold richting Burnham on Crouch

Er zijn van die vertrekken die minder makkelijk zijn en je dat dan eigenlijk de hele tocht met je......

Lees verder
Southwold-Getij-en een blauwe romp

Southwold-Getij-en een blauwe romp

Southwold, een mooi landelijk plaatsje waar een delivery skipper zijn boot niet kan aanleggen....

Lees verder


 Reacties

 Zijn benieuwd naar uw reactie